အသင်း၏နောက်ခံသမိုင်းကြောင်း

Posted in Uncategorised

ရှမ်းအမျိုးသမီးရေးရာဆက်သွယ်လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ရေးအသင်းကို ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် ရှမ်းပြည်တွင်း အခြေစိုက်လှုပ်ရှား ဆောင်ရွက်နေကြသော ရှမ်းအမျိုးသမီးများမှ ၁၉၉၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂၈) ရက်နေ့တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ အသင်း၏အဓိကဦးတည်ချက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံတွင်း နိုင်ငံရေးနှင့် လူမှုရေးပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာရေး လှုပ်ရှားမှု တွင် ရပ်ရွာလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းကို အခြေပြုသည့် အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များ၊ သုတေသနပြုခြင်း များနှင့် စည်းရုံး လှုံ့ဆော်ရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် ကျား-မ တန်းတူညီမျှမှုနှင့် တရားမျှတမှုများကို အမျိုးသမီးများ ခံစားရရှိလာစေရေး ဖြစ်သည်။

မိမိတို့၏အသင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံမှ တိုင်းရင်းသူအမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း (၁၃) ဖွဲ့ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားသော အမျိုးသမီး များအဖွဲ့ချုပ် (မြန်မာနိုင်ငံ) ကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့ကြသည့်အဖွဲ့များ အနက် တဖွဲ့ ဖြစ်သည်။

အသင်း၏ဦးတည်ချက်များ

  • အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးများနှင့် ကလေးအခွင့်အရေးများကို မြှင့်တင်ပေးရန်။
  • အမျိုးသမီးများနှင့်ကလေးများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှုနှင့်ခေါင်းပုံဖြတ်မှုများကို ဆန့်ကျင်ရန်။
  • မိမိတို့၏ လူမှုအဖွဲ့အစည်းအတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လွတ်လပ်ရေးအတွက် အတူတကွ လက်တွဲဆောင်ရွက်ရန်။
  • အမျိုးသမီးများ ဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် စွမ်းရည် မြှင့်တင်ပေးရန်။
  • သဘာဝအရင်းအမြစ်များနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးဆိုင်ရာ အသိအမြင်များမြင့်မားလာစေရေး ဆောင်ရွက်ရန်။