သတင်းပြန်ကြားရေးနှင့် မှတ်တမ်းတင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်

Posted in Programs

  • ‘အမျိုးသမီးများစွမ်းရည် ’ ရေဒီယို အစီအစဉ်
  • ကျား-မ တန်းတူရေးနှင့် လိင်ကွဲပြားမှုဆိုင်ရာ ပညာပေးဇာတ်လမ်းတိုများ ရိုက်ကူးဖြန့် ဝေခြင်း
  • အသင်းလှုပ်ရှားမှု သတင်းစာစောင်များကို ရှမ်းဘာသာဖြင့် ထုတ်ဝေဖြန် ့ဖြူးခြင်း
  • လိင်ကွဲပြားမှု(Gender)၊ အမျိုးသမီးနှင့် လူ့အခွင့်အရေး၊ အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အသိပညာ ပေး လက်ကမ်းစာစောင်များ၊ ပိုစတာများကို ရှမ်းဘာသာနှင့် မြန်မာဘာသာဖြင့် ထုတ်ဝေဖြန့် ဖြူးခြင်း
  • အစီရင်ခံစာ ထုတ်ဝေခြင်း
  • ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် ရှမ်းပြည်အတွင်းရှိ အမျိုးသမီးများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှု အပါအဝင်လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေများနှင့်ပတ်သက်သော သတင်းအချက်အလက်များကို စုဆောင်း၊ မှတ်တမ်းတင်သုတေသနပြု၍ အစီရင်ခံစာများကို ရှမ်း၊ မြန်မာ၊ ထိုင်းနှင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာများဖြင့် ထုတ်ဝေခြင်း