တူဝ်ထူပ်းၶူးသွၼ်တီႈလႅၼ်လိၼ်

Posted in Campaign materials

ၶႃႈႁဝ်းၸိုဝ်ၼၢင်းၵႃၶၢမ်း ဢႃႈယု 47ပီ မီးပီႈၼွင့် 12ေၵႃႉၸႃႇတိမိူင်းၼႆၢးယူႇမူိင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၵွပ်ႈမီးပီႈၼွင့်ၼမ်ႄလႈၸဵမ်လဵၵ့်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလႆၢလႆၢမဵဝ်းၸဵမ်လွင်ႈယူႇသဝ်း၊ လွင်ႈၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင့်တွင့်၊       
လွင်ႈၵၢၼ်ႁႃႁဵၼ်းပႆၢးပိင်းၺႃႇႄလႈလၢႆလၢႆမဵဝ်း။ ၵွပ်ႈၶ်ႂႈႁဵၼ်းပိင်ႇၺႃႇမူိၼ်ပူိၼ်ႈႄလႈၵၢၼ်ႁူိၼ်းၵၢၼ်ေၽးေၵႃႈလူဝ်ႇႁဵတ်း၊ၵၢၼ်ႁဵၼ်းပိင်ႇၺႃႇေၵႃႈၶ်ႂႈႁဵၼ်း၊ေပႃးပိၵ့်ႁူင်းႁဵၼ်းလႆႈၸွႆႈေပႃႈႄမႈႁဵတ်းၵၢၼ်။ မူိဝ်းႁဵၼ်းပိင်ၺႃႇယူႇၼၼ့် ၵူၼ်းႁဝ်းၵူႈေၵႃႉမီးတၢင်းယိူင်းဢၢၼ်းၽ်ႂမၼ်း ေပႃးယ်ႂႇမႃးၶ်ႂႈပဵၼ်သင်ၶ်ႂႈႁဵၼ်းသင်။ ပုၼ်ႈတႃႇၶႃႈႁဝ်းေတ့ ပိၵ့်သမ့်ဝႃႈပဵၼ်လုၵ်ႈႄမႈၵူၼ်းၽၢၼ် သမ့်မီးပီႈၼွင့်ၼမ်ေသတႃႉ မီးယူိင်းဢၢၼ်းဝႆ့ဝႃႈၶ်ႂႈပဵၼ်ၶူးသွၼ်ၼၼ့်ယဝ့်။ ၼင်ႇၶ်ႂႈပဵၼ်ယူိင်းဢၢၼ်းဝႆ့ၼၼ့်ၶတ်ႂးၸ်ႂႁဵၼ်းလိၵ်ႈေတ့ေတ့ဝႃႈဝႃႈၶႃႈေဢႃႈ။

ၽူိဝ်ႇထိုင်မႃးၸၼ့်10 မူိဝ်ႈပီ 1988 ပႅၼ်ႈၺႃးလုၵ်ႈႁဵၼ်းႄလႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမူိင်းၶဝ်ေၼၵၢင်ၸ်ႂလုၵ့်ၽိုၼ့် (ပျႃႉသၼ်ႇတႃႉ) ၼၼ့်လႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းေၼၵၢင်ၸ်ႂၸွမ်း။ ၽွင်းယၢမ်းၼၼ့်ႁူင်းႁဵၼ်းမူိင်းမၢၼ်ႈလႆႈပိၵ့်ပႅတ်ႈေသဢမ်ႇႁူႉဝႃႈေတပူိတ်ႇၶုိၼ်းလႆႈၵႂၢင်ႈၸ်ႂယူႇၸဵမ်လွင်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်း၊ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင့်တွင့်၊ လွင်ႈယူႇလွင်ႈသဝ်းႄလႈလႆၢလႆၢလွင်ႈ။ ၸွမ်းၼင်ႇယူိင်းဢၢၼ်းဝႆ့ၶ်ႂႈႁဵတ်းၶ်ႂႈပဵၼ်ႁႆၢလႆၢၵႂႃႇၸွမ်းလူမ်းၵႂႃႇယူႇယဝ့်။

မႅၼ်ႈမူိဝ်ႈၵႂၢင်ၸ်ႂၵႂၢင်ေၶႃႈယူႇၼၼ့် လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼ်ႂးၼႃႈႁိူၼ်းေၵႃႈၼမ်တူိဝ်းမႃး ဢိင်ၼူိဝ်ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်မူိင်းသုၵ့်ယုင်ႈယူႇၼၼ့် လွင်ႈယၢပ်ႇၽုိတ်ႇၼ်ႂးၼႃႈႁူိၼ်းေၵႃႈၼမ်တူိဝ်းမႃး ေၵႃႉပဵၼ်ေပႃႈေၵႃႈဢမ်ႇ
ၸၢင်ႈလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼ်ႂးလုမ်းလီလီ
ၵွပ်ႈလုၵ်ႈယိင်းပႃးဝႆ့ၼ်ႂးၸုမ်းေၼၵၢင်ၸ်ႂလုၵ့်ၽုၼ့်ႄလႈ ႄမႈသမ့်လူဝ်ႇလႆႈလုမ်းလႃးၼႃႈႁိူၼ်း။ ၵွပ်ႈမီးလုၵ်ႈၼမ်ႄလႈလႆႈၸူဝ်းၵၼ်တင်းေပႃႈဢွၵ်ႇမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၼ်ႂးမူိင်းထႆးၸွမ်းၵၼ်
သွင်ေၵႃႉ 
ၽူိဝ်ႇထိုင်မူိင်းထႆးေၵႃႈလႆႈၺႃးတင်းတုၵ့်ၶႃႉလႆၢလႆၢမဵဝ်း ႁႃတီႈဝႃႈေပႃးဢမ်ႇမီးယဝ့်။ တင်းတုပ့်ၶႃႉၼႆ့ဝႆ့တႃႇႁႃးသွင်ေပႃႈလုၵ်ႈၵူၺ်းႁႃႉၼႆႄလ လႆႈၵိၼ်ၶဝ်ႈၵပ်းၼမ့်တႃယူႇၵူႈဝၼ်း။ တင်းႁိူၼ်းဢၼ်ၵိုတ်းဝႆ့
ႄမႈႄလႈ
ၼွင့်ယိင်းၼွင့်ၸႆၢးေၵႃႈၸ်ႂတိတ်း၊ၶဝ်ေတၵိၼ်ေတယူႇၵႂႃႇၸိူင့်ႁိုဝ်ၼၼ့်ၶႃႈႁဝ်းဝူၼ့်ေပႃးဢမ်ႇပွင်ႇယဝ့်။

မူိဝ်ႈၽွင်းဝူၼ့်ေပႃးဢမ်ႇဢွၵ်ႇၼၼ့်  မီးတႆးေၵႃႉေပႃႈလႆႈတိတ်းေတႃႇပၼ် တႃႇေတၵႂႃႇႁဵတ်းၶူးသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းၸူိဝ့်ၸၢတ်ႈပၢင်မ်ႂႇသုင်ပဵၼ်ၽွင်းပၢၼ်တပ့်သိုၵ်းမူိင်းတႆး M.T.A ၶဝ်ဢၼ်ၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇႄလႈၸဝ်းၵွၼ်းၸိူင်းၶဝ် ပူၵ်းတင်ႈဝႆ့ၼၼ့် လႆႈၵႂႃႇပဵၼ်ၶူးသွၼ်ၼင်ႇယူိင်းဢၢၼ်းၶ်ႂႈပဵၼ်ၼၼ့်။ လႆႈႁဵတ်းၶူးသွၼ်တီႈပၢင်မ်ႂႇသုင်3 ပီေသၽူိဝ်ႇထိုင်မႃးပီ1990 ႁူင်းႁဵၼ်းပၢင်မ်ႂႇသုင်လႆႈယႆၢ့မႃးတင်းဝႆ့တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ့်သုင်ပၢင်ၵမ့်ေၵႃႇေသလႆႈမႃးပဵၼ်ၶူးသွၼ်ပၢင်ၵမ့်ေၵႃႇထႅင်ႈ 2ပီ။ ၽူိဝ်ႇထုိင်မႃး 1991 ေၵႃႈလႆႈမႃးပဵၼ်ၶူးသွၼ်တီႈ (ႁူင်းႁဵၼ်းပၢင်ယၢင်း) ပဵၼ်ၶူးသွၼ်း English တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 1 ပီေသလႆႈၸွႆႈၵၢၼ်ၸူိဝ့်ၸၢတ်ႈႄလႈ တူင့်ၼုိင်ၸွမ်းငဝ်းလႆၢးလႆၢလႆၢမဵဝ်းသွၼ်ပၼ်လုၵ်ႇဢွၼ်ႇႁ်ႂႈေပႃးၵတ့်ၶႅၼ်ႇ ေပႃးေပ့တူဝ် ဢဝ်ၵႂၢမ်းသွၼ်ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း ဢၼ်ပဵၼ် ႄမႈ၊ ႁၵ့်၊ ၽွမ့်၊ ၸွႆႈ ေလႆႈသွၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵႂႃႇ။ ၸူိဝ်းယဝ့်ႁဵၼ်းၵႂႃႇၼၼ့်ေၵႃႈေပ့တူဝ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁၢင်းၽ်ႂႇႁၢင်းမၼ်း။
မူိဝ်ႈၽွင်းၼၼ့်သိုၵ်ႈမၢၼ်ႈႄလႈသိုၵ့်တႆးလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ေသ လႆႈပိတ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸူိင့်ၸၢတ်ႈတႆးၵႂႃႇပႅတ်ႈေသႄလႈ လႆႈပႆၢႈၶဝ်ႈမႃးယူႇၼ်ႂးမူိင်းထႆး (ပဵင်းလူင်လၵ်းတႅင်ႇ)ေသဢမ်ႇမိးၵၢၼ်မီးငၢၼ်းၵႂႃႇ 1 ပီ။

ထိုင်မႃးပီ 2001 လႆႈႁဵတ်းၶူးသွၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ့်တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆးထႆးေသ ၵွပ်ႇဝႃႈလႆႈယူႇသဝ်းမူိင်းပိူၼ်ႈႄလႈ လႆႈၸွမ်းပူိင်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်ၼင်ပူိၼ်ႈပႃးတမ်း။ ထိုင်မႃးပီ 2002 ၼၼ့်လႆႈမီးမႃးပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ
ႄလႈ 
မီးမႃးသုၼ်ၵူၼ်းပႆၢေၽးတီႈလႅၼ်လိၼ်တႆးထႆးတီႈၵုင်းေၵျႃႇ။ ႁဝ်းၽၢႆႇၸုမ်းေမႃသွၼ်ေၵႃႈလႆႈပိူင်ႈဢိင်ၵႂျင်းမုၼ်ၸဝ်ႈေသသွၼ်လိၵ်ႈၵႂႃႇ။ ေတၼၼ့်မႃး ၸုမ်းတူင့်ၼုိင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၶဝ်လႆၢလႆၢၸုမ်းမႃးသူႇၸ်ႂးၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ႁ်င်းၼ်ႂးၸူိဝ်းၼၼ့်ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး SWAN ၸွႆႈထႅမ်ယူႇလႆၢလႆၢမဵဝ်းယူႇေတႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ပဵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်း 13 ပီမႃးၼႆ့လုၵ်ႈႁဵၼ်းေၵႃႈၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃး ယၢမ်းလဵဝ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းမီးဝႆ့ယူႇ 130ေၵႃႉပႆၢ ႁဵၼ်းယဝ့်တူဝ်ႈၵႂႃႇလႆၢလႆၢၸုပ်ႈ။ ၵမ်ၽွင်ႈေၵႃႈသိုပ်ႇႁဵၼ်းၼ်ႂးႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးၵႂႃႇယူႇယဝ့်။

ၸွမ်းၼင်ႇယိူင်းဢၢၼ်းမီးၶႂ်ႈပဵၼ်ၶူးသွၼ်ၼၼ့်လႆႈပဵၼ်မႃးၶူးသွၼ် 29 ပီၼႆ့ၼွၵ်ႈလူိဝ်ေသသွၼ်လိၵ်ႈၼ်ႂးႁူင်းႁဵၼ်းၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၵၢၼ်တူင့်ၼိုင်ၼ်ႂးတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းႄလႈသင် ၵၢၼ်ၾိင်ႈႄငႈၾိင်ႈထုင်းၸွမ်းၼင်ႇ
ၶၢဝ်းလ်ႂၶၢဝ်းၼၼ့် 
လႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈသၢင်ႈဢမ်ႇၵႃးတၢင်းလူဝ်ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်မီးမႃးေၵႃႈ လႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈသၢင်ႈၸွမ်းယူႇ။ ဢိင်ၼူိဝ်လွင်ႈတူဝ်ထူပ်းၶႃႈမီးလွင်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽုိတ်ႇသင်ေသဢမ်ႇဝႃႈႁဝ်းလူဝ်ႇ
ၶတ်းၸ်ႂႁႃလွၵ်းလႆၢးႄၵႈလိတ်ႈၵႂႃႇ
မၼ်းတိုၼ်းေတထိုင်ယိူင်းမႆၢမႃးယူႇၶႃႈေဢႃ။