လွင်ႈမုၵ်ႉၸုမ်း

Posted in Uncategorised

SWAN ၼႆႉပွင်ႇဝႃႈ…
ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆးၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းတႆး ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ် ၼႂ်း မိူင်းထႆး၊ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆးလႄႈ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်လႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉမိူဝ်ႈ ဝၼ်းထီႉ 28 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် ပီ 1999 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ယိူင်းဢၢၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းၼႆႉ မီးၽႅၼ်ၵၢၼ်တႃႇတူင်ႉၼိုင် ၶူၼ်ႉႁႃၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်းလႄႈ သူၼ်းတုမ် ၼင်ႇႁိုဝ် တေမီးလွင်ႈတြႃးမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇၼၢင်းယိင်း ၼႂ်းၵၢၼ်တေႃႇသူႈတူင်ႉၼိုင် တႃႇပူၵ်းပွင်တူင်ႇဝူင်း ၵူၼ်းလႄႈ တွၼ်ႈတႃႇငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်း လႅၵ်ႈလၢႆႈ။

ၸုမ်း SWAN ၼႆႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပူၵ်းတင်ႈမႃး ငဝ်ႈၵေႃၸုမ်းၼၢင်းယိင်း (မိူင်းမၢၼ်ႈ) Women’s League of Burma (WLB) ဢၼ်ၸုမ်းၼၢင်းယိင်း 13 ၸုမ်းႁူမ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းၵၼ်ဝႆႉ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ယိူင်းဢၢၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်း

  • သူၼ်းတုမ် သိုဝ်ႇလႅင်း လွင်ႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၼၢင်းယိင်းလႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ
  • သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉႁၢဝ်ႉႁႅင်း၊ လူလၢႆပေႉၵိၼ်တူဝ်ၸႂ်တေႃႇၼၢင်းယိင်း လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ
  • ႁူမ်ႈမိုဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈ လွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း
  • ၵမ်ႉႁႅင်းၼၢင်းယိင်း တႃႇမီးမႃးၽဝဢၼ်လီလိူဝ်
  • ႁၵ်ႉႁွမ်သိမ်းပႅင်း သၽႃႇဝဝႅတ်ႉလွမ်ႉႁိမ်းႁွမ်း