လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်း

Posted in Gallery

ပွႆးဝၼ်းၼၢင်းယိင်းလုမ်ႈၾႃႉ

ပွႆးဝၼ်းၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉ ၼိူဝ်ၼၢင်းယိင်း

ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်သူၼ်းတုမ် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း

ယိုၼ်ႈမိုဝ်းထိုင် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း

SWAN ၶွပ်ႈၶူပ်ႇသိပ်းပီ