လွင်ႈတူင်ႉတိုၼ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ တွၼ်ႈတႃႇလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း ၶုၼ် ထုၼ်းဢူး 2008 လိူၼ် ၾေႇၾေႃဝႃႇရီႇ

Posted in Gallery

ဢေႃးၸတေးလျႃး

ၵျပၢၼ်ႇ

မလေးသျႃး

လႅၼ်လိၼ်ထႆး - မၢၼ်ႈ

ယူႇဢႅတ်ႉၸ်ဢေႇ