တီႈမၢႆတွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈတႆးၶဝ် ထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ် လိူၼ်ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပိူဝ်ႇ 2007

Posted in Gallery

ၵဵင်းမႆႇ

ၵဵင်းႁၢႆး

ၾၢင်

ၵုင်းၵျေႃႇ - ပဵင်းလူင်

လွႆတႆးလႅင်း

မႄႈဢေႃး