လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်မုၵ်ႉၸုမ်း

Posted in Gallery

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၼၢင်းယိင်းၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး-ထႆး

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၵမ်ႉႁႅင်းၸွႆႈထႅမ် ၼၢင်းယိင်းလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႆႈတူင်ႉၼိုင်

ၶူင်းၵၢၼ်ယဵပ်ႉၶူဝ်း ၼၢင်းယိင်းတႆးပၢႆႈၽေး

ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆႈယူႇလီ မႄႈလႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ႁွင်ႈၵၢၼ်ဢဵတ်ႇသ်

ပၢႆးယူႇလီ တွၼ်ႈတႃႇတူင်ႇဝူင်းတႆး

ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇတွၼ်ႈတႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး

ဢွမ်လူမ်းႁႅင်းၸ်ႂယိင်း