လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်တၢင်ႇလွင်ႈ

  • သၢင်ႈၼႅင်ႈၵၢၼ် ၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉ
  • တူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ပၼ်တၢင်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼၢင်းယိင်း
  • ႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ်းတုမ် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလႄႈ ၼွၵ်ႈမိူင်း