ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ

Posted in Programs

education program

  • ၵမ်ႉၸွႆႈႁူင်းႁဵၼ်း တွၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇမိူင်းတႆး ၸိူဝ်းဢၼ်ပၢႆႈၽေးမႃး ယူႇၸွမ်းလႅၼ်
  • လိၼ်လႄႈ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးတိုဝ်ႉတၢင်း တႃႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈ တင်းသဵင်ႈ (11)ႁူင်းႁဵၼ်း
  • ၵမ်ႉၸွႆႈပၼ်ပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး
  • ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႄႈ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၶူးသွၼ်
  • ႁႃငိုၼ်း ၵမ်ႉၸွႆႈၵႃႈႁဵၼ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းၽၢၼ်ပေႃႈမႄႈလႄႈ ပေႃႈမႄႈဢၼ် မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵပ်ႉၵိၼ်း
  • ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈ ပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းလႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈၵႃႈႁဵၼ်း

ၵူၼ်းတႆးပၢႆႈၽေး ၸိူဝ်းလႆႈပၢႆႈသိုၵ်းသိူဝ်လႄႈ လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ မိူင်းမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈ ထုၵ်ႇမၵ်းမၼ်ႈဝႃႈပဵၼ် “ၵူၼ်းပၢႆးၽေး”ၼႂ်းမိူင်းထႆး။ ၸိူင်ႉၼၼ်သေလႄႈ ၸိူဝ်းၶဝ်ဢမ်ႇမီးတီႈယူႇ သဝ်းဢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈႁၢပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈၸုမ်း ပၼ်တၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး လၢႆလၢႆမိူင်း။ ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၸိူင်ႉၼႆ ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၼိူဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလိူဝ်သေပိူၼ်ႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈငဝ်းလၢႆး ႁဵတ်းႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈ ႁႃႁဵတ်းၵၢၼ် ၵမ်ႉၼမ် ဢမ်ႇထုၵ်ႇ ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းၶဝ် ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇလႆႈၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းသင်သေပိူင်။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး ဢမ်ႇလႆႈထုၵ်ႇယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈပဵၼ် “ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး” ၼႆလႄႈဢမ်ႇလႆႈၶႂၢင်ႉတႃႇ တင်ႈတီႈယူႇသဝ်းလႄႈ တွၼ်ႈတႃႇသၢင်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁိုဝ်တေၸၢင်ႈမီးလႆႈ။ ပေႃးဢဝ်ပိူင်မၼ်းဝႃႈတႄႉ လုၵ်ႉဢွၼ်ႇၵူႈၵေႃႉ ဢၼ်ယူႇသဝ်းၼႂ်းမိူင်းထႆးမီး သုၼ်ႇလႆႈၶိုၼ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၵူႈၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တႃႇတေလႆႈသုၼ်ႇၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆၼႆႉ မီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆပိူင်ဝႆႉ။ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈယႂ်ႇပေႃႈမေႈၵေႃႈသမ်ႉလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ် “ ယၢပ်ႇသၢမ်ယၢပ်ႇ” (ဝေႇႁင်ႈ၊ ယၢပ်ႇယဵတ်း၊ မီးၽေး) သေ လႆႈငိုၼ်းၵႃႈႁႅင်းဢိတ်းဢွတ်းၵူၺ်းလႄႈ တႃႇတေသူင်ႇလုၵ်ႈလၢင်း ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ယၢပ်ႇယၼေ်းတႄႉတႄႉ။ ဢိင်ၼိူဝ် ငဝ်းလၢႆးၼႃႈၵၢၼ်ဝႃႈလႄႈ ၵႆႉၵႆႉလႆႈၶၢႆႉတီႈႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇတႃႇသေႇ။

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈသမ်ႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ် ဢမ်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ ပၵ်းပိူင်လႄႈ ဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇတီႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၵႂႃႇတင်းၼွၵ်ႈ၊ ၵႂႃႇၶိုင်ပွင်ႁႂ်ႈလုၵ်ႈလၢင်းၶဝ်ၶိုၼ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်း ၵွပ်ႈၵူဝ်ထုၵ်ႇၺႃးတီႉၺွပ်း။ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ လုၵ်ႈလၢင်းၶဝ် ၶတ်းၸႂ်ႁႃလၢႆႈၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၼႆသေတႃႉ မီးလွင်ႈမႆႈၸႂ် တွၼ်ႈတႃႇၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇ မိူဝ်ႈၽွင်းၵႂႃႇၶုိၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈထုၵ်ႇပိူၼ်ႈတီႈၺွပ်း ဢဝ်ၵႂႃႇၶၢႆၵိၼ်။ လိူဝ်သေ ၼႆႉသမ်ႉ မီးထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ၵွၼ်ႇ၊ တီႈၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းထႆးၼႆႉ သွၼ်လိၵ်ႈၽၢႆႇထႆးၵူၺ်းလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆးသမ်ႉ ဢမ်ႇမေႃလိၵ်ႈထႆး။ ပေႃႈဝႃႈ ပွႆႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵႂႃႇႁဵၼ်းၸွမ်းၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းထႆးၵူၺ်းၼႆၸိုင် ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းလၢတ်ႈလႄႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း တႆးၵေႃႈ တေၸၢင်ႈမွတ်ႇႁၢႆၵႂႃႇလူးၵွၼ်ႇ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆးပၢႆႈၽေးတင်းလၢႆ ႁၼ်ထိုင်မွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ထုၵ်ႇလီလႆႈထိင်ႈသိမ်းၽႃႇသႃၵႂၢမ်းလၢတ်ႈလႄႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းဝႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈ တေပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း မိူင်းတႆးယူႇ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈတၢင်းၼႆႉသေ တူင်ႇဝူင်းၸုမ်းတႆးဢၼ်ၸိူဝ်းယူႇသဝ်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်ၶိုင်ပွင်ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆး ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉထၢၼ်တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵူၼ်းတႆးပၢႆႈၽေး တႃႇႁႂ်ႈမေႃလူ မေႃဢၢၼ်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး ( SWAN) ၵေႃႈလႆႈၶိုင်သၢင်ႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ၼင်ႇႁိုဝ်တေၸၢင်ႈၸွႆႈၵမ်ႉထႅမ်ႁႅင်းပၼ် ၵၢၼ်သွၼ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်မီးဝႆႉယူႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၸုမ်း (SWAN) ႁူမ်ႈမိုဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တင်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆးသေ ပိုတ်ႇဝႆႉႁူင်းႁဵၼ်း 16 ႁူင်းႁဵၼ်း ( 9 ႁူင်းႁဵၼ်းတေ ပဵၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ထိုင် ၸၼ်ႉၵၢင်လႄႈ 7 ႁူင်းႁဵၼ်းတႄႉ ပဵၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းၾၢၵ်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ)။

ပီႈၼွင်ႈၵူၼ်းတႆးပၢႆႈၽေး ၸိူဝ်းယူႇသဝ်းတီႈလႅၼ်လိၼ် တႆး-ထႆး လႆႈႁၼ်ထိုင်ၵၼ်ဝႃႈလွင်ႈႁူႉတၢင်း မေႃပိင်ႇၺႃႇၼႆႉပဵၼ်တၢင်းလူဝ်ႇ ဢၼ်ၶိုၵ်ႉ တွၼ်းလမ်ႇလွင်ႈၼႆယဝ်ႉ။ ၼႃႈၵၢၼ်ၸုမ်း ( SWAN) ဢၼ်လႆႈၵမ်ႉထႅမ် လွင်ႈတၢင်းလူဝ်ႇဢၼ်ၼႆႉၼၼ်ႉ ၸုမ်း ( SWAN) ၸၢင်ႈတႄႇငိူၼ်ႈႁႂ်ႈတူင်ႇဝူင်း ၵူၼ်းတႆး ႁူမ်ႈမိုဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်း ႁူမ်ႈပႃးၼႃႈၵၢၼ် တၢင်ႇၸိူဝ်းတၢင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်မႃးယူႇယဝ်ႉ။ တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်းမိူၼ်ၼင်ႇ ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁူမ်ႈၸူမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်၊ ပၢင်သွၼ်လႄႈ ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ဢၼ်ၸုမ်း ( SWAN) ၶိုင်ႁဵတ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ ပၼ်ၶေႃႈမုၼ်းလွင်ႈယူႇသဝ်းၶဝ်၊ လွင်ႈတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလႄႈ လွင်ႈတၢင်းလူဝ်ႇၶဝ် ယူႇတႃႇသေႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သင်ဝႃႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၵူၼ်းၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၼႆၸိုင် ၸုမ်း ( SWAN) တိုၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ဢၼ်မီးလွင်ႈ ၽွၼ်းလီတႄႉတႄႉလႄႈ တိုၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈမီးႁွင်ႈၵၢၼ် တႃႇၵမ်ႉထႅမ်တၢင်းလူဝ်ႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် တိုၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈတူင်ႉ ၼိုင်သူၼ်းတုမ် ပၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။