ႁွင်ႈၵၢၼ်ၵဵပ်းႁွမ်လႄႈပိုၼ်ၽႄႈၶေႃႈမုၼ်း

Posted in Programs

  • ဢွၵ်ႇလၢႆးၵၢၼ် ဢွမ်လူမ်း(ရေႇတီႇယူဝ်ႇ) “ ႁႅင်းၸႂ်ယိင်း”
  • ႁဵတ်းဢွၵ်ႇပိုၼ်ၽႄႈ ၸိူင်းပွတ်း ပၼ်တၢင်းႁူႉလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၼႂ်းၵႄႈယိင်းၸၢႆး
  • ႁဵတ်းဢွၵ်ႇပိုၼ်ၽႄႈ လိၵ်ႈၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇမုၵ်ႉၸုမ်း ၽၢႆႇတႆး
  • ႁဵတ်းဝႂ်ပိဝ်လႄႈ ပူဝ်ႇသတႃႇ ပၼ်တၢင်းႁူႉ လွင်ႈပၢႆးယူႇလီၼၢင်းယိင်း၊ လွင်ႈ ၽဵင်ႇပဵင်းၼႂ်းၵႄႈယိင်းၸၢႆးလႄႈ လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၽၢႆႇတႆးလႄႈ မၢၼ်ႈ
  • ပိုၼ်ဢွၵ်ႇၽိုၼ်လၢႆးငၢၼ်း
  • ၵဵပ်းႁွမ်ၶေႃႈမုၼ်း လွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းၼိူဝ်ၼၢင်းယိင်းသေ ႁဵတ်းလၢႆးငၢၼ်းဢွၵ်ႇ ၽၢႆႇတႆး၊ မၢၼ်ႈ၊ ထႆးလႄႈ ဢၢင်းၵိတ်း