ႁွင်ႈၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉၼၢင်းယိင်း

Posted in Programs

women empwerment

  • ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉပၼ်ၼၢင်းယိင်း ႁႂ်ႈမီးၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်၊ လွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၼႂ်းၵႄႈယိင်းၸၢႆး လွၵ်းလၢႆးၶူၼ်ႉၶႂႃႉ ၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်း၊ လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း၊ လွင်ႈၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈ
  • ႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉၼိူဝ်ၼၢင်းယိင်း၊ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈ လွင်ႈၵၢၼ်မိူင်း
  • ၽိုၵ်းၵၢၼ်ပၼ်ၼၢင်းယိင်း ၼင်ႇႁိုဝ်တေသိုပ်ႇၸွႆႈၵၢၼ် ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလႄႈ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း
  • ၵမ်ႉထႅမ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁူႉၼၢင်းယိင်း၊ ဝၼ်းၼၢင်းယိင်းလုမ်ႈၾႃႉ၊ ဝၼ်းငမ်းယဵၼ်လုမ်ႈၾႃႉလႄႈ ဝၼ်းၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉၼိူဝ်ၼၢင်းယိင်း
  • ႁူင်းႁဵၼ်း တႃႇပဵၼ်မႃးၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်
  • ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး

ႁွင်ႈၵၢၼ်ႁပ်ႉၽူႈၽိုၵ်းၵၢၼ်
ၼင်ႇႁိုဝ်တေၸၢင်ႈပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉၼၢင်းယိင်းတႃႇၵမ်ႉႁႅင်း တွၼ်ႈတႃႇတေပၼ်ႇမူၼ်းၵၢၼ်ငၢၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ်မုၵ်ႉၸုမ်း (SWAN) ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆးလႄႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးတဵမ်ထူၼ်ႈလႆႈလီၼၼ်ႉ ၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈလႆႈမီးႁွင်ႈၵၢၼ်ႁပ်ႉၽူႈၽိုၵ်းၵၢၼ်မႃးၽိုၵ်းၵၢၼ်တီႈ မုၵ်ႉၸုမ်းတႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ 1999။ လႆႈႁပ်ႉၽူႈၽိုၵ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ 6 ၸုပ်ႈလႄႈဢၼ်လႆႈၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ် ယဝ်ႉၵႂႃႇၼၼ်ႉ တင်းမူတ်းမီး 25 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ 13ၵေႃႉၼႆႉၶိုၼ်းၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ဝႆႉၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်မုၵ်ႉၸုမ်းသေ 6ၵေႃႉၸမ်ႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၸုမ်းၼႅင်ႈၵၢၼ်လႄႈ မၢင်ၸိူဝ်းသိုပ်ႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းဝႆႉ။ ပူၼ်ႉမႃးဢမ်ႇႁိုင်ၼႂ်းပီ 2008 လိူၼ်ၵျူၼ်ႇၼႆႉၵူၺ်း ၽိုၵ်းၽွၼ်ႈၵၢၼ်ယဝ်ႉၵႂႃႇ 5ၵေႃႉသေ ၸိူဝ်းၽူႈၽိုၵ်းၵၢၼ်ၶဝ် ယၢမ်းလဵဝ် ၶိုၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၸွႆႈထႅမ်ဝႆႉ ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ် မုၵ်ႉၸုမ်း (SWAN)။

ပၢင်သွၼ်လႄႈပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ
ႁွင်ႈၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉၼၢင်းယိင်းလႆႈၶပ်ႉၶိုင်လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်လၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆပိူင် ၸွမ်းၼၢင်းယိင်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆးၸိူင်ႉၼင်ႇၶိုင်ပွင်-

  • ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁူႉၼၢင်းယိင်းသွင်လိူၼ်ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ
  • ပၢင်မၵ်းမၼ်ႈဝၼ်းယႂ်ႇလူင်ၶိုၵ်ႉလိုၵ်ႉမိူၼ်ၼင်ႇ ဝၼ်းၼၢင်းယိင်းလုမ်ႈၾႃႉ၊ ဝၼ်းငမ်းယဵၼ်လုမ်ႈၾႃႉ၊ ဝၼ်းၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉ ၼိူဝ်ၼၢင်းယိင်းလုမ်ႈၾႃႉၸၵႂႃႇလႄႈ
  • ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ တႃႇၼၢင်းယိင်း