ႁွင်ႈၵၢၼ် ပူၵ်းပွင်ၽဝၼၢင်းယိင်း

Posted in Programs

ပၢႆးယူႇလီ

 • ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ ပိုၼ်ႉထၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ
 • ပိုတ်ႇသုၼ်ၵၢင်ပၢႆးယူႇလီ တႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေး
 • ပိုၼ်ၽႄႈတၢင်းႁူႉလွၵ်းလၢႆးႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်
 • တၢင်းႁူႉပိုၼ်ႉထၢၼ် ပၢႆးယူႇလီ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ
 • လွင်ႈသိုပ်ႇၽႄႈၸိူဝႉ်ၽၼ်း
 • လွၵ်းလၢႆးႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ဢဵတ်ႇ(သ်)
 • ပၼ်တၢင်းႁူႉ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈ
 • ယူတ်းယႃပၢႆးယူႇလီပိုၼ်ႉထၢၼ်လႄႈ ၸွႆႈထႅမ်ပၢႆးယူႇလီမႄႈလႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

ၵမ်ႉႁႅင်းၸွႆႈထႅမ်ၼၢင်းယိင်းလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

 • ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၼၢင်းယိင်းလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸိူဝ်းထုၵ်ႇႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉလႄႈ ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ ပႃးၸဵမ်လွင်ႈယူတ်းယႃလႄႈ တၢင်ႇလွင်ႈ
 • ပိုတ်ႇဝႆႉ ႁိူၼ်းႁူမ်ႈငမ်းယဵၼ်တီႈလိုဝ်ႈသဝ်း တႃႇၼၢင်းယိင်းလႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းထုၵ်ႇ ႁဵတ်းၸႃႉလႄႈ တူၵ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁၢဝ်ႉႁႅင်း
 • တိတ်းတေႃႇၵပ်းသၢၼ်ၸွမ်းတၢင်ႇမူႇတၢင်ႇၸုမ်း တွၼ်ႈတႃႇတေလႆႈတၢင်းၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃးလႄႈ ယူတ်းယႃတၢင်းပဵၼ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ
 • ႁပ်ႉထွမ်ႇလႄႈ ပၼ်ႁႅင်းၸႂ်