ၸဝ်ႈတႆးမၵ်းမၢႆလွင်ႈၶႅၼ်ႇၶႃႈ ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃၼႂ်းမိူင်းတႆး၊ မၢၼ်ႈ တင်ႈ တႄႇမိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် (ထႆး)

Posted in Campaign materials