ၵေႃၵပ်းသၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ပိူဝ်ႈတႃႇမႄႈၼမ်ႉမိူင်းတႆးပိုၼ်ၶၢဝ်ႇ

Posted in Press Releases

ဝၼ်းထိ 25/08/2015


ၵူၼ်းမိူင်းတႆးတၢင်ႇၼႄၽိုၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း 23,717 ၵေႃႉသၢၼ်ၶတ်းၽႆၢၼမ်ႉၶူင်း တီႈၵိူဝ်းၵုမ်မိူင်းဢွတ်ႊ သတြေႊ လီႊယႃႊ ၼႂ်းတႃႈၵုင်ႈ။

stop damming on salween river 1

မိူဝ်ႈၼႆႉ တူဝ်တႅၼ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆးၵႂႃႇတၢင်ႇ ၼႄၽိုၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း 23,717 ၵေႃႉသၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈ ၵေႃႇသၢင်ႈ ၽၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်း တီႈလုမ်းၶွမ်ႊပၼီႊမိူင်းဢွတ်ႊသတြေႊလီႊယႃႊ Australian company Snowy Mountains Engineering Corporation (SMEC) ၼႂ်းဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ။


လၢႆးမိုဝ်းဢၼ်သၢၼ်ၶတ်းၽၢႆၼမ်ႉၶူင်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်လူင်း ၵဵပ်း ပိူင်လူင်မၼ်းၵူၼ်းမိူင်း တႆး ၸိူဝ်းယူႇၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းၸမ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်း ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတီႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇၶိုင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ဢၢၼ်းသၢင်ႈ ၽၢႆ တဵင်ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းပိုင်ႈဢိင်ယူႇသဝ်းမႃးလၢႆၸူဝ်ႈပၢၼ်ၼၼ်ႉသေ တေဢဝ်ႁႅင်းၾႆးၾႃႉမၼ်း သူင်ႇဢွၵ်ႇၶၢႆပၼ် ၼွၵ်ႈမိူင်း။


တင်ႈတႄႇလိူၼ်မၢတ်ႉၶ်ျ 2015 မႃး ၸုမ်း SMEC ၶဝ်လူင်းၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်းၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတၢင်း တူင်ႇဝူင်း ၵူၼ်းလႄႈ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတၢင်းသၽႃဝ (သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ) Environmental and Social impact assessments (EIA/SIA) တွၼ်ႈတႃႇၽၢႆမိူင်းတူၼ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ပဵၼ်ၽၢႆဢၼ်ယႂ်ႇသုတ်းၼႂ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆႁႃႈ ဢၼ် ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ။ ၽႆၢမိူင်းတူၼ်ဢၼ်တၢင်းသုင်မီး 241 မဵတ်ႊၼႆႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉ ယိုင်ႈၶိုၼ်ႈသေလုပ်ႇထူမ်ႈပႅတ်ႈပိုၼ်ႉတီႈတၢင်းၵႂၢင်ႈ 640 သီႇၸဵင်ႇပၼ်ႇႁွပ်ႈ ၵီႊလူဝ်ႊမဵတ်ႊ ဢၼ်ၶႂ်ႈၵႂၢင်ႈပဵင်းတၢင်း ၵႂၢင်ႈ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းသိင်ႊၵပူဝ်ႊ တင်းမူတ်းၼၼ်ႉယူႇ။


ၸုမ်း SMEC ၶဝ်မီးၶပ်ႉမၢႆဢၢင်ႈဢၢၼ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်လူင်းၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်း EIA/SIA ၶဝ်ယဝ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းပီၼႆႉ၊ ၵူၺ်း လႆႈထုၵ်ႇၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸွမ်းႁႄႉႁၢမ်ႈတၢပ်ႈၽွင်းၶဝ်လူင်းၵဵပ်းၸိူဝ်းဝဵင်းတေတုမ်ႉတိူဝ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဢၼ်ပႃး ဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်၊ ဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်ၼႆႉၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင်ယွၼ်ႉမီးၵုၼ်ႁဵင်ၵုၼ်ၼႂ်းမႄႈၼမ်ႉပၢင်သေ သင်ၽၢႆမိူင်းတူၼ်ပဵၼ် ႁဵတ်း သၢင်ႈ တေႉၸိုင်ဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် တေၸူမ်ယူႇတႂ်ႈဢၢင်ႈၵဵပ်းၼမ်ႉၽၢႆၼၼ်ႉယူႇ။


ၸုမ်း SMEC ၶဝ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၸႂ်လမ်တေႉတေႉ ၵွပ်ႈဝႃႈၸိူဝ်းၶဝ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းဢူၵ်းဢၢႆသင်သေ ပၼ်ႁႅင်း ႁႂ်ႈ သၢင်ႈၽႆၢၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း၊ ၸိူဝ်းၶဝ်ဢမ်ႇသႂ်ႇၸႂ်သင်သေတူၺ်းၶၢမ်ႈပႅတ်ႈ ၽွၼ်းႁၢႆႉၸႃႉလူင်ဢၼ် ၵူၼ်းမိူင်းတေႁူပ်ႉထူပ်းယဝ်ႉ ပဵၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈယိူင်းဢၢၼ်းလူင်ၵၢၼ်သၢင်ႈၽၢႆၼႆႉပဵၼ်ပိူဝ်ႈ တႃႇတေႃႉဢဝ်ႁႅင်းၾႆး ၾႃႉ သူင်ႇၶၢႆဢွၵ်ႇပၼ်မိူင်းၶႄႇ လႄႈမိူင်းထႆးၵူၺ်းသေတ ၶဝ်သမ်ႉပၢႆပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈတီႈၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတေ လႆႈၾႆးၾႃႉၼႆထႅင်ႈ။


ၼၢင်းၶမ်းၼွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵုၼ်ႁဵင်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “မႄႈၼမ်ႉၶူင်းၼႆႉပဵၼ်လိူတ်ႈသၢႆၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼပ်ႉႁူဝ်လၢၼ်ႉၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈယဝ်ႉ” မၼ်းတိုၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိုၵ်းပိုၼ်းႁဝ်းလႄႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇတင်း ၶွမ်ႊပၼီႊ ၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ်တၵ်းတေဢမ်ႇလႆႈဢဝ်ၶၢႆ”ၼႆ။


ပဵၵ်ႉသမ်ႉလႆႈၶႂၢင်ႉတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇမႃးသေတ ၽွင်းလူင်းၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉၸုမ်း SMEC ၶဝ်ယင်း လႆႈ ထုၵ်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ ၶဝ်ႁႄႉ ႁၢမ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ၶဝ်ၶဝ်ၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉယူႇ၊ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈဝႃႉ ၶဝ် လၢတ်ႈၼႄလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵၢၼ် သၢင်ႈၽၢႆၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈယုင်ႈယၢင်ႈၼၼ်ႉယူႇ။ မႄႈၼမ်ႉၶူင်းၼႆႉလႆလတ်း ၽၢၼ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်မီးၸုမ်းမိၵ်ႇၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်း ၶိူဝ်းလၢႆၸုမ်းၶႅင်ႇၵၼ်ၵုမ်းၵမ်ပိုၼ်ႉတီႈ။


ၽၢႆမိူင်းတူၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၶူင်းၵၢၼ်ႁူမ်ႈပုၼ်ႈၼႂ်းၵႄႈ China’s Three Gorges Corporation(ၶႄႇ), the Electricity Generating Authority of Thailand (ထႆး), ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇႁႅင်းၾႆးၾႃႉမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၵႃႉ မၢၼ်ႈၵူႈၸိုင်ႈမိူင်း/ Myanmar’s Ministry of Electric Power, International Group of Entrepreneurs (မၢၼ်ႈ)။ ၽၢႆလူင်ဢၼ်ၼႆႉတေဢိတ်ႇဢွၵ်ႇႁႅင်း ၾႆးၾႃႉ 7000 မီႊၵႃႊဝတ်ႊ သေၼႂ်းၼၼ်ႉတႃႇ 90% တေ ဢဝ်သူင်ႇ ဢွၵ်ႇၶၢႆပၼ်မိူင်းထႆးလႄႈမိူင်းၶႄႇ။


ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်
ၼၢင်းၶမ်းမၢႆ (+95) 09260185001
ၼၢင်းၶမ်းၼွင်ႉ (+95) 09428367849
ၼၢင်းၶမ်းယိင်းၼွင်ႉ (+95) 09403717870
ၼၢင်းယိင်းႁၢၼ်ၾႃႉ (+66) 0892627848
ၸၢႆးၶိူဝ်းသႅင် (+66) 0816722031 & (+95) 0931068530
ၸၢႆးႁေႃသႅင် (+66) 0629419600  

stop damming on salween river 2

stop damming on salween river 3

Mong Khur people opposing the Salween Dam 4

KyawkMe people opposing the Salween Dam 5

KarLi KunHing people opposing the Salween Dam 6