ၼေပျီႇတေႃႇ ၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈၶဝ်ႈတိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၵၢင်လႄႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး

Posted in Press Releases

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မုၵ်ႉၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး ( ဢင်းၵိတ်း | မၢၼ်ႈ | တႆး )

stop war tai


war zone map
stop war statement 1
stop war statement 1
stop war statement 1
stop war statement 1