ၼင်ႇႁိုဝ်လွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၼိူဝ်ၼၢင်းယိင်း တေၵိုတ်းယိုတ်းဝၢႆးႁၢႆၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶဝ်တင်းမူတ်း ထုၵ်ႇလီဢွၼ်ၵၼ်ပွင်သၢင်ႈၵႂႃႇလူၺ်ႈၵၼ်

Posted in Resources