လၵ်ႉလွမ်တူၺ်းၸိုင်ႈတႆး

Forbidden Glimpses of Shan State

ပပ်ႉၵႅမ်မိုဝ်းတၢင်းလိူၵ်ႈမႃးလႄႇမိူင်းတႆး

ဢဝ်လၢႆႈငၢၼ်းလႆႈ။ တႆး ဢင်းၵိတ်း မၢၼ်ႈ