ဢီးၶဝ်ႈၵွင်ၾႆး

Pushed back into the flames

လၢႆးငၢၼ်းၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ တူၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈ သုၼ်ႇလႆႈတႃႇႁႄႉၵင်ႈပၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈႁႂ်ႈၽေးမိူင်းတႆး ဢၼ် ထုၵ်ႇၺႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း။

လႆႈပိုၼ်ၽႄႈဢွၵ်ႇမိူဝ်ႈ လိူၼ်သႅပ်ႇတႅမ်ပိူဝ်ႇ 2005 ။

ဢဝ်ၽိုၼ်လိၵ်ႈလၢႆးငၢၼ်းလႆႈ။ ဢင်းၵိတ်ႉ | ထႆး