လၵ်ႉလွမ်တူၺ်းၸိုင်ႈတႆး

ပပ်ႉၼႆႉပိုတ်ႇၼႄၶေႃႈမုၼ်း တႃႇၵူၼ်းလႄႇမိူင်း ၵူၼ်းၼွၵ်ႈ မိူင်းၶဝ် ဢမ်ႇယၢမ်ႈႁၼ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇ သႂ်ႇၸႂ်လွင်ႈ ၶူဝ်းၶွင်ၵိုၵ်းပိုၼ်းတႆးလႄႈ ၾိင်ႈထုင်းတႆးသေ ဢမ်ႇၵႃးၼႄပႃးလွင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်ႈၸႂ် ယႃႉလႅဝ်ပိုၼ်ႉ ပႅၼ်ႈပွႆႇႁၢမ်း ႁႂ်ႈၶူဝ်းၶွင်ၵိုၵ်း ပိုၼ်းတႆးႁႂ်ႈလူႉလႅဝ်ဝၢႆးႁၢႆသေ သမ်ႉၶိုၼ်းၽၢမ်းလႅၼ် တႅမ်ႈပိုၼ်းမႂ်ႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပိုၼ်ဢွၵ်ႇမိူဝ်ႈလိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပိူဝ်ႇ 2009

ဢဝ်ပပ်ႉလႆႈ။ ဢင်းၵိတ်ႉ