သိုၵ်းမၢၼ်ႈသၢင်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း လူတ်ႉၾႆးလတ်းၶၢမ်ႈမိူင်းတႆး

Burma Army tracks across Shan State

လိူၼ်ဢေႃးၵတ်ႉသ် 2010 ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်း တႆးလႄႈ ၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်း ဢွၵ်ႇ လၢႆးငၢၼ်း လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႇသၢင်ႈတၢင်းလူတ်ႉၾႆးမႂ်ႇ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈ တၢင်းမိူင်းၼၢႆး- ၵဵင်းတုင် တၢင်းယၢဝ်း 361 ၵီႊလူဝ်ႊမီႊထိူဝ်ႊ ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူပ်ႈသိမ်းတီႈလိၼ်တိူၵ်ႇ ႁႆႈလွၵ်းၼႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၢၼ်ႇႁူဝ်ႁဵင်ဢေႊၶိူဝ်ႊသေပဵၼ် သဵၼ်ႈတၢင်းၵမ်းဢွၼ် တၢင်းသုတ်းဢၼ်လတ်း ၽၢၼ်ႇမႄႈ ၼမ်ႉၶူင်းသေ ၵႂႃႇထိုင်မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။

ဢဝ်လၢႆႈငၢၼ်းလႆႈ။ ဢင်းၵိတ်ႉ