ထူမ်ႈလႄႈႁႅင်ႈ

High and Dry

မိူဝ်ႈလိူၼ်တီႇသႅမ်ႇပိူဝ်ႇ ပီ 2010 ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်း ယိင်းတႆးလႄႈ ၸုမ်းသၽႃႇဝသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉတႆး လႆႈႁဵတ်း ဢွၵ်ႇပပ်ႉလၢႆးငၢၼ်း လွင်ႈၶွမ်ႇပၼီႇၶႄႇ ႁဵတ်းသၢင်ႈ “ၽၢႆလူင် ၸဵင်း” ပွတ်းၼိူဝ်ၼမ်ႉမၢဝ်းသေ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း ၶိုၼ်ႈလူင်း ဝႆး ၼႃႇလႄႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ လွင်ႈႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်း ဢၼ်ပိုင်ႈဢိင်ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉ လုၵ်ႉမူႇၸေႊလူင်းၵႂႃႇမွၵ်ႈ 30 ၵီႇလူဝ်မီႇတႃႇ တေႃႇထိုင်ၼမ်ႉၶမ်း ၸိူဝ်းၵႃႇၶၢႆၸွမ်းႁိူဝ်း ၼၼ်ႉ။ ၽၢႆၼႆႉ သုင် 110 မီႇတႃႇ။

ဢဝ်လၢႆႈငၢၼ်းလႆႈ။ ဢင်းၵိတ်ႉ | ၶႄႇ