ထူမ်ႈလႄႈႁႅင်ႈ

High and Dry

မိူဝ်ႈလိူၼ်တီႇသႅမ်ႇပိူဝ်ႇ ပီ 2010 ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်း ယိင်းတႆးလႄႈ ၸုမ်းသၽႃႇဝသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉတႆး လႆႈႁဵတ်း ဢွၵ်ႇပပ်ႉလၢႆးငၢၼ်း လွင်ႈၶွမ်ႇပၼီႇၶႄႇ ႁဵတ်းသၢင်ႈ “ၽၢႆလူင် ၸဵင်း” ပွတ်းၼိူဝ်ၼမ်ႉမၢဝ်းသေ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း ၶိုၼ်ႈလူင်း ဝႆး ၼႃႇလႄႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ လွင်ႈႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်း ဢၼ်ပိုင်ႈဢိင်ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉ လုၵ်ႉမူႇၸေႊလူင်းၵႂႃႇမွၵ်ႈ 30 ၵီႇလူဝ်မီႇတႃႇ တေႃႇထိုင်ၼမ်ႉၶမ်း ၸိူဝ်းၵႃႇၶၢႆၸွမ်းႁိူဝ်း ၼၼ်ႉ။ ၽၢႆၼႆႉ သုင် 110 မီႇတႃႇ။

ဢဝ်လၢႆႈငၢၼ်းလႆႈ။ ဢင်းၵိတ်ႉ | ၶႄႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈသၢင်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း လူတ်ႉၾႆးလတ်းၶၢမ်ႈမိူင်းတႆး

Burma Army tracks across Shan State

လိူၼ်ဢေႃးၵတ်ႉသ် 2010 ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်း တႆးလႄႈ ၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်း ဢွၵ်ႇ လၢႆးငၢၼ်း လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႇသၢင်ႈတၢင်းလူတ်ႉၾႆးမႂ်ႇ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈ တၢင်းမိူင်းၼၢႆး- ၵဵင်းတုင် တၢင်းယၢဝ်း 361 ၵီႊလူဝ်ႊမီႊထိူဝ်ႊ ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူပ်ႈသိမ်းတီႈလိၼ်တိူၵ်ႇ ႁႆႈလွၵ်းၼႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၢၼ်ႇႁူဝ်ႁဵင်ဢေႊၶိူဝ်ႊသေပဵၼ် သဵၼ်ႈတၢင်းၵမ်းဢွၼ် တၢင်းသုတ်းဢၼ်လတ်း ၽၢၼ်ႇမႄႈ ၼမ်ႉၶူင်းသေ ၵႂႃႇထိုင်မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။

ဢဝ်လၢႆႈငၢၼ်းလႆႈ။ ဢင်းၵိတ်ႉ

လၵ်ႉလွမ်တူၺ်းၸိုင်ႈတႆး

ပပ်ႉၼႆႉပိုတ်ႇၼႄၶေႃႈမုၼ်း တႃႇၵူၼ်းလႄႇမိူင်း ၵူၼ်းၼွၵ်ႈ မိူင်းၶဝ် ဢမ်ႇယၢမ်ႈႁၼ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇ သႂ်ႇၸႂ်လွင်ႈ ၶူဝ်းၶွင်ၵိုၵ်းပိုၼ်းတႆးလႄႈ ၾိင်ႈထုင်းတႆးသေ ဢမ်ႇၵႃးၼႄပႃးလွင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်ႈၸႂ် ယႃႉလႅဝ်ပိုၼ်ႉ ပႅၼ်ႈပွႆႇႁၢမ်း ႁႂ်ႈၶူဝ်းၶွင်ၵိုၵ်း ပိုၼ်းတႆးႁႂ်ႈလူႉလႅဝ်ဝၢႆးႁၢႆသေ သမ်ႉၶိုၼ်းၽၢမ်းလႅၼ် တႅမ်ႈပိုၼ်းမႂ်ႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပိုၼ်ဢွၵ်ႇမိူဝ်ႈလိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပိူဝ်ႇ 2009

ဢဝ်ပပ်ႉလႆႈ။ ဢင်းၵိတ်ႉ

SWAN ၶၢဝ်းတၢင်း 10 ပီ

SWAN: A 10 Year Journey

ပပ်ႉၽိုၼ်လၢႆးငၢၼ်းၼႆႉ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶႆႈၼႄ တူဝ်ထူပ်းၵၢင်ၸႂ် ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး ဢၼ်လႆႈတူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်း သၢင်ႈမႃး ဢိၵ်ႇပႃးၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီ ဢၼ်လႆႈမီးမႃးလႄႈ လွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉ ဢၼ်ထူပ်းၺႃးမႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 10 ပီ။ ၼႂ်းၼႆႉ ထတ်းသၢင်ႈဢဝ် လွၼ်ႉမွၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ဢွင်ႇပေႉ ဢိင်ၼိူဝ် ၾိင်ႈထုင်းလွင်ႈယဵၼ်ႇငႄႈ၊ ပႃးၸဵမ်ၵၢၼ်မိူဝ်းသေ ဢဝ်လွင်ႈ ၼၢင်းယိင်း ပဵၼ်ပိုၼ်ႉငဝ်ႈတူင်ႉၼိုင် ႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်။

ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇပိုၼ်ၽေႈ မိူဝ်ႈလိူၼ် မၢတ်ႉၶျ် 2009

ဢဝ်လၢႆႈငၢၼ်းလႆႈ။ ဢင်းၵိတ်ႉ

ဢီးၶဝ်ႈၵွင်ၾႆး

Pushed back into the flames

လၢႆးငၢၼ်းၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ တူၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈ သုၼ်ႇလႆႈတႃႇႁႄႉၵင်ႈပၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈႁႂ်ႈၽေးမိူင်းတႆး ဢၼ် ထုၵ်ႇၺႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း။

လႆႈပိုၼ်ၽႄႈဢွၵ်ႇမိူဝ်ႈ လိူၼ်သႅပ်ႇတႅမ်ပိူဝ်ႇ 2005 ။

ဢဝ်ၽိုၼ်လိၵ်ႈလၢႆးငၢၼ်းလႆႈ။ ဢင်းၵိတ်ႉ | ထႆး

Dispelling the Myths

Dispelling the Myths

A brief background paper providing facts to counter nine common myths about Shan refugees in Thailand.

The paper was published in September 2003.

Get the paper: English | Thai

Mockery of Justice

SWAN’s rebuttal on SPDC’s investigation into the "License to Rape" report.

Published in September 2002.

Get the report: English