ထၢင်ႇႁၢင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်

ပပ်ႉလၢႆးငၢၼ်းဢၼ်ၼႆႉ ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး လႄႈ ၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်း ဢွၵ်ႇမိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျၼ်ႇ2002။ ပဵၼ်ပပ်ႉလၢႆးငၢၼ်းဢၼ် ၵဵပ်းၶေႃႈ မုၼ်းဝႆႉ လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆၼၢင်းယိင်းလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်းတႆး ဢၼ်မီးပႃးႁူဝ်ယွႆႈ 173 လွင်ႈလႄႈ ပေႉၵိၼ်လူလၢႆ တင်းၵႃႇမႃႉ။ တင်းမူတ်းႁူမ်ႈပႃးၼၢင်းယိင်း လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 625ၵေႃႉ ၼႂ်းပီ 1996 ထိုင် 2001။ လၢႆး ငၢၼ်းဢၼ် ၼႆႉပဵၼ်သၢၵ်ႈသေႇ ၼေၸႅင်ႈလႅင်းဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း လွင်ႈပေႉၵိၼ်လူလၢႆ ၼၢင်းယိင်းပဵၼ် “ၶိူင်ႈမိုဝ်းပၢင်တိုၵ်း”သေ ဢဝ်ပေႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး။ လိူဝ်းသေၼၼ်ႉ လၢႆးငၢၼ်းဢၼ်ၼႆႉလၢတ်ႈၼေပႃးလွင်ႈ ၼၢင်းယိင်းဢၼ်ၺႃးၵၼ်ႉၸၼ်ၼၼ်ႉ လႆႈတူမ်ႉတိုဝ်ႉပၢႆးတူဝ်၊ ပၢႆးၸႂ် ၵွပ်ႈဢမ်ႇမီး ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈတႃႇတၢင်ႇဢမူႉၼၼ်ႉသေ ဢမ်ႇၵႃး ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈတၢင်းလူဝ်ႇ ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉတႃႇၶဝ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉပႃး။

ဢဝ်ၽိုၼ်လိၵ်ႈလၢႆးငၢၼ်းလႆႈ - ဢင်းၵိတ်ႉ | တႆး | မၢၼ်ႈ | ၶႄႇ | French | ၵျႃႇမၼ်ႇ | ႁိၼ်ႇတီႇ