เกี่ยวกับ SWAN

แถลงการณ์องค์กร
เรามุ่งทำงานเพื่อความเท่าเทียมด้านเพศสภาพและความยุติธรรมสำหรับผู้หญิงไทยใหญ่ ซึ่งต้องต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและการเมืองในพม่า ทั้งผ่านการปฏิบัติงานในระดับชุมชน งานวิจัย และรณรงค์

เครือข่ายปฏิบัติงานสตรีไทยใหญ่ คือใคร?

เครือข่ายปฏิบัติงานสตรีไทยใหญ่ เป็นเครือข่ายผู้หญิงไทยใหญ่ซึ่งทำงานในประเทศไทย พรมแดนรัฐฉานและในพม่า ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2542 โดยมุ่งทำงานเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและความยุติธรรม ด้านเพศสภาพสำหรับผู้หญิง ซึ่งอยู่ระหว่างการต่อสู้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมือง

เครือข่ายปฏิบัติงานสตรีไทยใหญ่ เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งสันนิบาตผู้หญิงพม่า (Women’s League of Burma: WLB) ซึ่งเป็นองค์กรร่วมให้กับองค์กรผู้หญิง 13 แห่งจากพม่า

วัตถุประสงค์

  • ส่งเสริมสิทธิเด็กและสตรี
  • ต่อต้านการเอาเปรียบ และการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
  • ปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรต่างๆ เพื่อสันติภาพ และเสรีภาพในสังคม
  • สร้างความเข้มแข็งเพื่อให้ผู้หญิงมีชีวิตที่ดีขึ้น
  • รณรงค์ให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพย์กรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ความเป็นมา
SWAN ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2542 โดยกลุ่มผู้หญิงไทยใหญ่ซึ่งทำงานในประเทศไทย ในรัฐฉาน และ ตามตะเข็บพรมแดนไทย-รัฐฉาน เพื่อให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นต่อผู้หญิงไทยใหญ่ อันที่จริงแล้วก่อนจะก่อตั้ง SWAN ผู้หญิงไทยใหญ่ในหลายพื้นที่ก็ได้ทำโครงการต่าง ๆ หลายโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงด้วยกันเอง แม้จะ มีการรวมตัวเป็นเครือข่ายอย่างไม่เป็นทางการ แต่เพื่อตอบสนองความต้องการ ในทางปฏิบัติและ ความต้องการเชิง ยุทธศาสตร์ของผู้หญิงไทยใหญ่ให้ดีขึ้น จึงมีความเห็นว่าเครือข่ายต่าง ๆ ควรรวมตัวกัน ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นและประ กอบด้วยผู้หญิงที่หลากหลาย เครือข่ายผู้หญิงไทใหญ่ดังกล่าวมุ่งทำงาน เพื่อประสานงาน กับองค์กรผู้หญิง ชาติพันธุ์อื่นๆ ที่มาจากประเทศพม่า รวมทั้งการประสานงานกับหน่วยงาน ของรัฐบาลและองค์กรพัฒนาเอกชน ซึ่งทำงานกับผู้หญิงทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ

ความเป็นมาโดยรวม
รัฐฉานมีพื้นที่มากกว่า 64,000 ตารางกิโลเมตร โดยตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของสหภาพพม่าตามแนวพรมแดนจีน ลาว และไทย เช่นเดียวกับประชาชนในพื้นที่อื่น ๆ ของพม่า ประชาชนในรัฐฉานต้องเผชิญกับการปฏิบัติอย่างโหดร้ายจากรัฐบาลทหารพม่า ซึ่งในทัศนะขององค์กรนิรโทษกรรมสากลและองค์กร ฮิวแมน- ไรท์ว็อชสาขาเอเชียเห็นว่าเป็นระบอบปกครองเลวร้ายที่สุดในโลก คนในรัฐฉานจำนวนมากต้องอพยพหลบหนีเข้าสู่ประเทศไทย

ในขณะเดียวกันรัฐบาลไทยไม่รับรองสถานะผู้ลี้ภัยของผู้ที่มาจากรัฐฉาน ต่างจากการรับรองสถานภาพผู้ลี้ภัยของผู้ที่อพยพมาจากรัฐกะเหรี่ยงและคยา เป็นเหตุให้ไม่สามารถมีการจัดตั้งค่ายผู้อพยพสำหรับชาวไทยใหญ่ตามแนวพรมแดนไทย-พม่าได้ และชาวไทยใหญ่จำนวนมากต้องเข้าสู่ตลาดแรงงานราคาถูกโดยทำงาน 3 ประเภทคือ งานที่สกปรก งานที่ยากลำบาก และงานที่เสี่ยงอันตราย ทั้งนี้เพื่อให้มีชีวิตรอดและเพื่อเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัว ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงานมีตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่และคนแก่ ชาวไทยใหญ่เหล่านี้หลายคนไม่มีสถานะด้านกฎหมายในประเทศไทย และเสี่ยงที่จะถูกเอาเปรียบและหาประโยชน์ ถึงอย่างนั้นก็ยังคงมีผู้อพยพจากรัฐฉานหลั่งไหลเข้าสู่ประเทศไทย พวกเขาหลบหนีจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบของรัฐบาลทหารพม่า รวมทั้งนโยบายที่กดขี่ข่มเหงประชาชนในรัฐฉาน ประมาณว่ามีผู้อพยพจากรัฐฉานหลายแสนคนซึ่งทำงานเป็นคนงานพลัดถิ่นทั่วทั้งประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคเหนือ

โครงสร้างเครือข่ายปฏิบัติงานสตรีไทยใหญ่

คุณสมบัติของเครือข่ายปฏิบัติงานสตรีไทยใหญ่
• เป็นอิสระ
• ส่งเสริมสิทธิสตรี
• ทำงานกับชุมชน
• ทำงานเป็นทีม
• ไม่แสวงหากำไร
• ไม่เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาล

หลักเกณฑ์การเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายปฏิบัติการผู้หญิงรัฐฉาน
• เป็นผู้หญิงไทยใหญ่
• เป็นอิสระไม่อยู่ใต้อิทธิพลของบุคคลหรือองค์กรใด
• สนใจการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิของผู้หญิง หรือการทำงานพัฒนา
• พร้อมจะสนับสนุนการทำงานเพื่อเป้าหมายขององค์กรและตอบสนองหลักการ สิทธิมนุษยชน
• พร้อมจะสละเวลาในการทำงาน