เกี่ยวกับ SWAN

Posted in Uncategorised

แถลงการณ์องค์กร
เรามุ่งทำงานเพื่อความเท่าเทียมด้านเพศสภาพและความยุติธรรมสำหรับผู้หญิงไทยใหญ่ ซึ่งต้องต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและการเมืองในพม่า ทั้งผ่านการปฏิบัติงานในระดับชุมชน งานวิจัย และรณรงค์

เครือข่ายปฏิบัติงานสตรีไทยใหญ่ คือใคร?

เครือข่ายปฏิบัติงานสตรีไทยใหญ่ เป็นเครือข่ายผู้หญิงไทยใหญ่ซึ่งทำงานในประเทศไทย พรมแดนรัฐฉานและในพม่า ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2542 โดยมุ่งทำงานเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและความยุติธรรม ด้านเพศสภาพสำหรับผู้หญิง ซึ่งอยู่ระหว่างการต่อสู้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมือง

เครือข่ายปฏิบัติงานสตรีไทยใหญ่ เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งสันนิบาตผู้หญิงพม่า (Women’s League of Burma: WLB) ซึ่งเป็นองค์กรร่วมให้กับองค์กรผู้หญิง 13 แห่งจากพม่า

วัตถุประสงค์

 • ส่งเสริมสิทธิเด็กและสตรี
 • ต่อต้านการเอาเปรียบ และการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
 • ปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรต่างๆ เพื่อสันติภาพ และเสรีภาพในสังคม
 • สร้างความเข้มแข็งเพื่อให้ผู้หญิงมีชีวิตที่ดีขึ้น
 • รณรงค์ให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพย์กรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ความเป็นมา
SWAN ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2542 โดยกลุ่มผู้หญิงไทยใหญ่ซึ่งทำงานในประเทศไทย ในรัฐฉาน และ ตามตะเข็บพรมแดนไทย-รัฐฉาน เพื่อให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นต่อผู้หญิงไทยใหญ่ อันที่จริงแล้วก่อนจะก่อตั้ง SWAN ผู้หญิงไทยใหญ่ในหลายพื้นที่ก็ได้ทำโครงการต่าง ๆ หลายโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงด้วยกันเอง แม้จะ มีการรวมตัวเป็นเครือข่ายอย่างไม่เป็นทางการ แต่เพื่อตอบสนองความต้องการ ในทางปฏิบัติและ ความต้องการเชิง ยุทธศาสตร์ของผู้หญิงไทยใหญ่ให้ดีขึ้น จึงมีความเห็นว่าเครือข่ายต่าง ๆ ควรรวมตัวกัน ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นและประ กอบด้วยผู้หญิงที่หลากหลาย เครือข่ายผู้หญิงไทใหญ่ดังกล่าวมุ่งทำงาน เพื่อประสานงาน กับองค์กรผู้หญิง ชาติพันธุ์อื่นๆ ที่มาจากประเทศพม่า รวมทั้งการประสานงานกับหน่วยงาน ของรัฐบาลและองค์กรพัฒนาเอกชน ซึ่งทำงานกับผู้หญิงทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ

ความเป็นมาโดยรวม
รัฐฉานมีพื้นที่มากกว่า 64,000 ตารางกิโลเมตร โดยตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของสหภาพพม่าตามแนวพรมแดนจีน ลาว และไทย เช่นเดียวกับประชาชนในพื้นที่อื่น ๆ ของพม่า ประชาชนในรัฐฉานต้องเผชิญกับการปฏิบัติอย่างโหดร้ายจากรัฐบาลทหารพม่า ซึ่งในทัศนะขององค์กรนิรโทษกรรมสากลและองค์กร ฮิวแมน- ไรท์ว็อชสาขาเอเชียเห็นว่าเป็นระบอบปกครองเลวร้ายที่สุดในโลก คนในรัฐฉานจำนวนมากต้องอพยพหลบหนีเข้าสู่ประเทศไทย

ในขณะเดียวกันรัฐบาลไทยไม่รับรองสถานะผู้ลี้ภัยของผู้ที่มาจากรัฐฉาน ต่างจากการรับรองสถานภาพผู้ลี้ภัยของผู้ที่อพยพมาจากรัฐกะเหรี่ยงและคยา เป็นเหตุให้ไม่สามารถมีการจัดตั้งค่ายผู้อพยพสำหรับชาวไทยใหญ่ตามแนวพรมแดนไทย-พม่าได้ และชาวไทยใหญ่จำนวนมากต้องเข้าสู่ตลาดแรงงานราคาถูกโดยทำงาน 3 ประเภทคือ งานที่สกปรก งานที่ยากลำบาก และงานที่เสี่ยงอันตราย ทั้งนี้เพื่อให้มีชีวิตรอดและเพื่อเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัว ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงานมีตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่และคนแก่ ชาวไทยใหญ่เหล่านี้หลายคนไม่มีสถานะด้านกฎหมายในประเทศไทย และเสี่ยงที่จะถูกเอาเปรียบและหาประโยชน์ ถึงอย่างนั้นก็ยังคงมีผู้อพยพจากรัฐฉานหลั่งไหลเข้าสู่ประเทศไทย พวกเขาหลบหนีจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบของรัฐบาลทหารพม่า รวมทั้งนโยบายที่กดขี่ข่มเหงประชาชนในรัฐฉาน ประมาณว่ามีผู้อพยพจากรัฐฉานหลายแสนคนซึ่งทำงานเป็นคนงานพลัดถิ่นทั่วทั้งประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคเหนือ

โครงสร้างเครือข่ายปฏิบัติงานสตรีไทยใหญ่

คุณสมบัติของเครือข่ายปฏิบัติงานสตรีไทยใหญ่
• เป็นอิสระ
• ส่งเสริมสิทธิสตรี
• ทำงานกับชุมชน
• ทำงานเป็นทีม
• ไม่แสวงหากำไร
• ไม่เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาล

หลักเกณฑ์การเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายปฏิบัติการผู้หญิงรัฐฉาน
• เป็นผู้หญิงไทยใหญ่
• เป็นอิสระไม่อยู่ใต้อิทธิพลของบุคคลหรือองค์กรใด
• สนใจการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิของผู้หญิง หรือการทำงานพัฒนา
• พร้อมจะสนับสนุนการทำงานเพื่อเป้าหมายขององค์กรและตอบสนองหลักการ สิทธิมนุษยชน
• พร้อมจะสละเวลาในการทำงาน

Typography

Posted in Uncategorised

You can create some beautiful content by using some simple HTML elements. The Warp theme framework offers some neat styles for all HTML elements and a great set of CSS classes to style your content. Basic HTML is very easy to learn and this small guide shows you how to use all styles provided by the Warp framework.

Basic HTML Elements

Here is a short demonstration of text-level semanticts. The <p> element creates a new paragraph. It will have some space before and after itself. To turn your text into hypertext just use the <a> element.

Text-Level Semantics

You can emphasize text using the <em> element or to imply any extra importance the <strong> element. Highlight text with no semantic meaning using the <mark> element. Markup document changes like inserted or deleted text with the <del> element or <ins> element. To define an abbreviation use the <abbr> element and to define a definition term use the <dfn> element.

Short List with Links

 • YOOtheme - Premium Joomla Templates and WordPress Themes
 • Warp Framework - Fast and Slick Theme Framework
 • ZOO - Content Application Builder
 • Stock Icons - For Web and Print Projects

Quotations and Code

Inline quotations can be defined by using the <q> element.

The <blockquote> element defines a long quotation which also creates a new block by inserting white space before and after the blockquote element.

To define a short inline computer code use the <code> element. For a larger code snippet use the <pre> element which defines preformatted text. It creates a new text block which preserves both spaces and line breaks.

pre {
  margin: 15px 0;
  padding: 10px;
  font-family: "Courier New", Courier, monospace;
  font-size: 12px;
  line-height: 18px;
  white-space: pre-wrap;
}
Use the <small> element for side comments and small print.

Useful CSS Classes

Here is a short demonstration of all style related CSS classes provided by the Warp framework.

Highlight Content

Drop caps are the first letter of a paragraph which are displayed bigger than the rest of the text. You can create a drop cap using the CSS class dropcap. To emphasize text with some small boxes use <em> element with the CSS class box.

This simple box is intended to group large parts of your content using the CSS class box-content.
This is a simple box to highlight some text using the CSS class box-note.
This is a simple box with useful information using the CSS class box-info.
This is a simple box with important notes and warnings using the CSS class box-warning.
This is a simple box with additional hints using the CSS class box-hint.
This is a simple box with download information using the CSS class box-download.

Use the CSS class dotted to create a dotted horizontal rule.


Tables

Create a zebra stripped table using using the CSS class zebra.

Table caption
Table Heading Table Heading Table Heading
Table Footer Table Footer Table Footer
Table Data Table Data Data Centered
Data Bold Table Data Data Centered
Table Data Table Data Data Centered

Definition Lists

Create a nice looking definition list separated with a line by using the CSS class separator.

Definition List
A definition list is a list of terms and corresponding definitions. To create a definition list use the <dl> element in conjunction with <dt> to define the definition term and <dd> to define the definition description.
Definition Term
This is a definition description.
Definition Term
This is a definition description.
This is another definition description.

Forms

Create a clearly arranged form layout with fieldset boxes using the CSS class box.

Form legend