Global Alert! ปล่อย ‘เจ้าขุนทุนอู’

Posted in Gallery

ออสเตรเลีย

ประเทศญี่ปุ่น

ประเทศมาเลเซีย

ชายแดน ไทย-พม่า

ประเทศสหรัฐอเมริกา