การศึกษา

education program

 • สนับสนุนศูนย์การเรียน และโรงเรียน จำนวน (11) โรงเรียน ตามแนวชายแดนไทย-พม่า เพื่อจัดการเรียนการสอน แก่เด็กๆ ที่ลี้ภัยจากพม่า
 • จัดหาและสนับสนุนตำราเรียนภาษาไทยใหญ่
 • จัดอบรมและสร้างเครือข่ายครู
 • ระดมทุนเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และ/หรือ นักเรียนที่กำพร้าพ่อแม่
 • จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน ระหว่างนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา

กิจกรรมด้านอื่นๆ

สร้างเครือข่ายการทำงานในทุกระดับ
กิจกรรมสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ ประเด็นผู้หญิง ให้กับชุมชน
กิจกรรมรณรงค์ ในระดับชุมชน สังคม และต่างประเทศ

ช่วยเหลือเด็กและสตรีในภาวะฉุกเฉิน

 • crsis-supportโครงการช่วยเหลือและ ส่งเสริมผู้หญิงที่เผชิญวิกฤต
 • ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินต่อผู้หญิงและเด็กพลัดถิ่นที่เผชิญวิกฤต (ความช่วยเหลือด้านบริการสุขภาพ เครื่องนุ่งห่ม และอาหาร)
 • สร้างเครือข่ายกับองค์กรในท้องถิ่นเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย ในกรณีฉุกเฉินและอื่น ๆ
 • ส่งเสริมงานด้านหัตถกรรมและการฝึกอาชีพ

โครงการข้อมูลสรสนเทศ

 • จัดรายการวิทยุ กำลังใจหญิง ( Girls power)
 • ผลิตสื่อ สารคดี ละครสั้น เพื่อให้ความรู้ด้านเพศสภาพ หรือความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
 • ตีพิมพ์วารสาร รายงานสถานการณ์ ที่เกี่ยวกับสตรีไทยใหญ่
 • ผลิตสื่อต่างๆสำหรับให้ความรู้ ด้านสุขภาพผู้หญิง ด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย และด้านสิทธิมนุษย์ชน
 • ทั้งฉบับภาษาไทยใหญ่ และภาษาพม่า
 • จัดทำข้อมูลและตีพิมพ์ การกระทำความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก ทั้งฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยใหญ่ และภาษาพม่า

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้หญิง

ด้านสุขภาพ

 • จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ ความรู้พื้นฐาน ด้านสุขภาพ
 • เปิดศูนย์สุขภาพชุมชน เพื่อให้บริการแก่ชุมชน และผู้ลี้ภัย
 • ให้ความรู้เพื่อป้องกันโรค เช่น อาชีวอนามัยขั้นพื้นฐาน อนามัยเจริญพันธ์ ความรู้ และวิธีป้องกันโรค (HIV/AIDS)
 • ให้ความรู้ด้านสุขภาพในชุมชน
 • ให้การประถมพยาบาลขั้นพื้นฐาน และ ช่วยเหลือดูแลสุขภาพแม่และเด็ก

ด้านช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กในภาวะฉุกเฉิน

 • ให้การช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงที่ถูกกระทำความรุนแรง ถูกข่มขืน ถูกทำร้าย ร่างกาย/ จิตใจ
 • ช่วยเหลือด้านสุขภาพ การรักษา ช่วยอำนวยความสะดวกในการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และด้านอื่นๆ
 • ติดต่อประสานงานกับองค์กรภาคี ต่างๆ ด้านการช่วยเหลือผู้หญิงหรือเด็ก ที่ถูกกระทำความรุนแรงทุกระบบ
 • เช่น การดำเนินคดีหรือ การรักษาพยาบาลกรณีฉุกเฉิน
 • ให้คำปรึกษาแก่กลุ่มผู้หญิง