กิจกรรมด้านอื่นๆ

สร้างเครือข่ายการทำงานในทุกระดับ
กิจกรรมสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ ประเด็นผู้หญิง ให้กับชุมชน
กิจกรรมรณรงค์ ในระดับชุมชน สังคม และต่างประเทศ