โครงการข้อมูลสรสนเทศ

Posted in Programs

  • จัดรายการวิทยุ กำลังใจหญิง ( Girls power)
  • ผลิตสื่อ สารคดี ละครสั้น เพื่อให้ความรู้ด้านเพศสภาพ หรือความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
  • ตีพิมพ์วารสาร รายงานสถานการณ์ ที่เกี่ยวกับสตรีไทยใหญ่
  • ผลิตสื่อต่างๆสำหรับให้ความรู้ ด้านสุขภาพผู้หญิง ด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย และด้านสิทธิมนุษย์ชน
  • ทั้งฉบับภาษาไทยใหญ่ และภาษาพม่า
  • จัดทำข้อมูลและตีพิมพ์ การกระทำความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก ทั้งฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยใหญ่ และภาษาพม่า