โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้หญิง

Posted in Programs

ด้านสุขภาพ

  • จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ ความรู้พื้นฐาน ด้านสุขภาพ
  • เปิดศูนย์สุขภาพชุมชน เพื่อให้บริการแก่ชุมชน และผู้ลี้ภัย
  • ให้ความรู้เพื่อป้องกันโรค เช่น อาชีวอนามัยขั้นพื้นฐาน อนามัยเจริญพันธ์ ความรู้ และวิธีป้องกันโรค (HIV/AIDS)
  • ให้ความรู้ด้านสุขภาพในชุมชน
  • ให้การประถมพยาบาลขั้นพื้นฐาน และ ช่วยเหลือดูแลสุขภาพแม่และเด็ก

ด้านช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กในภาวะฉุกเฉิน

  • ให้การช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงที่ถูกกระทำความรุนแรง ถูกข่มขืน ถูกทำร้าย ร่างกาย/ จิตใจ
  • ช่วยเหลือด้านสุขภาพ การรักษา ช่วยอำนวยความสะดวกในการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และด้านอื่นๆ
  • ติดต่อประสานงานกับองค์กรภาคี ต่างๆ ด้านการช่วยเหลือผู้หญิงหรือเด็ก ที่ถูกกระทำความรุนแรงทุกระบบ
  • เช่น การดำเนินคดีหรือ การรักษาพยาบาลกรณีฉุกเฉิน
  • ให้คำปรึกษาแก่กลุ่มผู้หญิง