หยุดการสนับสนุน ADB ไปยังประเทศพม่า

Posted in Campaign materials